Πρόβλεψη για 1,3 δισ. Διαβητικούς εως το 2050 παγκοσμίως

Παναγιώτης Χαλβατσιώτης: Οι χρόνια πάσχοντες πρέπει να επικοινωνούν με το γιατρό τους όταν αλλάζει ο καιρός
09/04/2024
Detection of Authentication of Meat Products by Low Cost Closed-tube Molecular Methods
09/04/2024

Κάθε χρόνο κατά τον εορτασμό της ημέρας διαβήτη, η Παγκόσμια Συ­νομοσπονδία για το Διαβήτη (International Diabetes Federation – IDF), στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των Θεσμικών παραγόντων υι­οθετεί και ένα σύνθημα για κάποιο επιμέρους πρόβλημα που αφορά τους διαβητι­κούς. Για το 2023 το σύνθημα που έχει τε­θεί είναι «Ισότιμη Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας για το Διαβήτη για Όλους» αλλά και «Μάθε Πόσο Κινδυνεύεις, Ενημερώσου πως θα Αντιδράσεις (Access to Diabetes care – Know your Risk, Know your response)».

Το πρόβλημα του διαβήτη αφορά παγκοσμίως περίπου 1 στους 10 ενήλικες και το 96% των περιπτώσεων ανήκουν στον τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη. Μάλιστα, ο αριθμός των διαβητικών σε όλο τον κόσμο αναμένε­ται το 2050 να φθάσει στα 1,3 δισεκατομμύ­ρια από τα 529 εκατομμύρια που εκτιμάται ότι είναι σήμερα.

Όσον αφορά την Ελληνική πραγματικότη­τα, η μελέτη «Ε.Μ.Ε.Ν.Ο.» που διοργανώθηκε από την έδρα της Επιδημιολογίας της Ια­τρικής Σχολής ΕΚΠΑ, κατέγραψε ότι ο επιπολασμός του διαβήτη στην Ελλάδα φτάνει στο 11,9% και το ποσοστό του προδιαβήτη στο 12,4%. Επομένως, το 1/4 του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης των σοβαρών χρόνιων επιπλο­κών του σακχαρώδη διαβήτη, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η τύφλωση, η εξάρ­τηση από το τεχνητό νεφρό και οι ακρωτη­ριασμοί των άκρων. Να σημειώσουμε ότι για τις ηλικιακές ομάδες, τις μεγαλύτερες των 60 ετών, η συχνότητα εμφάνισης του διαβήτη εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περισ­σότερο από 20%. Σημαντικό αρνητικό στοι­χείο για την πρόληψη της ανάπτυξης των επιπλοκών του διαβήτη είναι δυστυχώς το γεγονός ότι οι μισοί περίπου διαβητικοί δεν γνωρίζουν ότι ήδη πάσχουν.

Τα ευρήματα της επιδημιολογικής μελέτης του Χάρο κόπε ιου Πανεπιστημίου που εκ­πονήθηκε σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ και δημοσιεύτηκε το 2023, κατέγραψε την γεωγραφική κατανομή των περιπτώσεων διαβήτη στον ελληνικό χώρο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υψηλότερα ποσοστά τύ­που 1 διαβήτη αναφέρθηκαν στη νησιώτικη χώρα, ενώ ο τύπου 2 φαίνεται να υπερέχει στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα. Μάλιστα, τα περισσότερα περιστατικά τύπου 1 φαίνε­ται να εμφανίζονται πιο συχνά στο αντρικό φύλλο σε αντίθεση με τον τύπου 2 που συναντάται συχνότερα στις γυναίκες και ιδιαί­τερα στους νομούς της βόρειας και κεντρι­κής Ελλάδας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο διαβήτης επι­βαρύνει την ποιότητα της ζωής μας με την αυξημένη νοσηρότητα και οδηγεί πιο συ­χνά σε θάνατο από καρδιαγγειακά νοσήμα­τα. Η έγκαιρη όμως διάγνωση του, η υιοθέ­τηση των ορθών υγιεινόδιαιτητικών συνθη­κών και η χορήγηση των κατάλληλων φαρ­μακευτικών επιλογών καθυστερούν σε ση­μαντικό βαθμό ή ακόμα και αναστρέφουν το φαινόμενο. Η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται στα ποσοστά του διαβήτη τα τε­λευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι συνδέε­ται αιτιολογικά με την αύξηση της συχνότη­τας της παχυσαρκίας, της αλλαγής σε ανθυ­γιεινά πρότυπα των διατροφικών συνηθει­ών, της μειωμένης φυσικής δραστηριότη­τας, του καπνίσματος, της κατάχρησης αλ­κοόλης αλλά και λόγω επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος ή των ειδικών εργασιακών συνθηκών. Τέλος, το διαβητικό σύνδρομο δυστυχώς επιλέγει να εμφανίζεται πιο συ­χνά σε ευαίσθητες οικονομικά κοινότητες καθώς και σε ασθενέστερες οικονομικά χώ­ρες. Έτσι πολλοί διαβητικοί δεν έχουν πρό­σβαση σε αξιόπιστες υγειονομικές δομές, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίζουν με επάρκεια το πρόβλημα της υγείας τους. Η 14η Νοεμβρίου, ως ημέρα του διαβήτη, έχει επιλεγεί επειδή είναι η γενέθλιος ημέ­ρα του δίΓ ΡΓθάθΐϊεΚ ΒθηΓιπς που το 1922 ανακάλυψε και προσέφερε στην παγκό­σμια κοινότητα μαζί με τον ΟΜθΜθδ ΒθδΙ την θαυματουργή ινσουλίνη. Η φοβερή αυ­τή ανακάλυψη έσωσε εκατομμύρια συναν­θρώπους μας που μέχρι τότε ήταν καταδι­κασμένοι σε σίγουρο θάνατο. Η παγκόσμια ημέρα του διαβήτη προσφέρει λοιπόν μια ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούμε στο πρό­βλημα του διαβήτη σαν ένα θέμα δημόσιας υγείας και να συνειδητοποιήσουμε ότι κρίνεται απολύτως απαραίτητο, με συλλογική ευθύνη, να ιεραρχήσουμε τις απαιτήσεις και τις αναγκαιότητες για την υλοποίηση στρα­τηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και δραστικής αντιμετώπισης του διαβήτη. Εί­ναι αναγκαίο για κάθε πολίτη με διαβήτη να του προσφέρεται επαρκής ιατρονοσηλευτι­κή κάλυψη καθώς και η απαραίτητη εκπαί­δευση αυτοφροντίδας. Οι μέχρι τώρα κατα­κτήσεις και επιτυχίες θα αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τους νεοεισερχόμενους στην κοινότητα των διαβητικών, αλλά θα πρέπει συνεχώς να διεκδικούνται βελτιώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο διαβήτης επιβαρύνει την ποιότητα της ζωής μας με την αυξημένη νοσηρότητα και οδηγεί πιο συχνά σε θάνατο από καρδιαγγειακά νοσήματα. Η έγκαιρη όμως διάγνωση του, η υιοθέτηση των ορθών υγιεινόδιαιτητικών συνθηκών και η χορήγηση των κατάλληλων φαρμακευτικών επιλογών καθυστερούν σε σημαντικό βαθμό ή ακόμα και αναστρέφουν το φαινόμενο.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Η φαρμακευτική αντιδιαβητική δαπάνη γι­γαντώνεται όχι μόνο λόγω της αύξησης του αριθμού των διαβητικών αλλά και λόγω της ευρείας χρήσης αντιδιαβητικών σκευασμά­των υψηλού κόστους. Έτσι, το δυσανάλογα υψηλό κόστος της περίθαλψης των ατόμων που θα αναπτύξουν τις σοβαρές επιπλοκές του διαβήτη λόγω της πλημμελούς αντιμε­τώπισής του, είναι πιθανό να οδηγήσουν τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, δημόσι­ους και ιδιωτικούς, σε αρνητικές και δυσοί­ωνες προοπτικές. Η μόνη λύση επομένως που προβάλλεται είναι η πρόληψη μαζί με την έγκαιρη διάγνωση και ορθολογική αντι­μετώπιση του διαβήτη.

Ο διαβήτης αποτελεί μια νόσο αυτού του αι­ώνα και πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια πρό­κληση για την παγκόσμια κοινότητα η οποία θα πρέπει να υιοθετήσει όλα εκείνα τα μέτρα που αποδεδειγμένα θα αναστρέψουν το φαι­νόμενο. Είναι παγκόσμια απαίτηση να ανα­ζητηθούν συμμαχίες και συνοδοιπόροι από τους φορείς, τους πάσχοντες, τους παρόχους αλλά και την φαρμακευτική βιομηχανία για να κατακτηθούν από την παγκόσμια κοι­νότητα οι απαιτήσεις για την δραστική αντι­μετώπιση του διαβητικού συνδρόμου.

elΕλληνικά